Vyhlásenie výsledkov súťaže na logo SD

Vyhlásenie výsledkov verejnej neanonymnej súťaže na logo a vizuálnu identitu Spišského divadla.

 

Vyhlasovateľ súťaže: Spišské divadlo

zastúpené Mgr. art. Radovanom Michalovom – riaditeľ SD

Radničné námestie č. 4

052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 312 978 46

vyhlásil verejnú neanonymnú súťaž v zmysle §847-849 Občianskeho zákonníka na logo

a vizuálnu identitu Spišského divadla.

 

Cieľ a predmet súťaže:

Cieľom súťaže bolo vytvoriť nové logo a vizuálny štýl Spišského divadla, ktorý sa stane základom pre komunikačnú stratégiu a bude odrážať významné postavenie inštitúcie v regióne a pokračovanie v budovaní moderného profesionálneho divadla s celoslovenským presahom.

Predmetom súťaže bol návrh nového loga a jednotného vizuálu , ktorý bude Spišské divadlo používať na komunikáciu v rámci Slovenskej republiky i v zahraničí.

Výsledok verejnej neanonymnej súťaže na logo a vizuálnu identitu Spišského divadla:

Dňa 24.5.2022 doručené návrhy vyhodnotila výberová komisia menovaná riaditeľom Spišského divadla.

Komisia vyhlásila za víťaza verejnej neanonymnej súťaže na logo a vizuálnu identitu Spišského divadla Viktora Karvaia z grafického štúdia Onaque s.r.o. S víťazom súťaže bude uzatvorená Zmluva o dielo.

Spišské divadlo