Verejná súťaž na logo Spišského divadla

Spišské divadlo Spišská Nová Ves vyhlasuje verejnú neanonymnú súťaž v zmysle § 847 – 849 Občianskeho zákonníka na logo a  vizuálnu identitu Spišského divadla.

 


Vyhlasovateľ súťaže:
Spišské divadlo

zastúpené Mgr. art. Radovanom Michalovom – riaditeľ SD

Radničné námestie č. 4

052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 312 978 46

(ďalej len „vyhlasovateľ“)

 

Cieľ a predmet súťaže:

Cieľom súťaže je vytvoriť nové logo a vizuálny štýl Spišského divadla, ktorý  sa stane základom pre komunikačnú stratégiu a bude odrážať významné postavenie inštitúcie v regióne a pokračovanie v budovaní moderného profesionálneho divadla s celoslovenským presahom. 

Predmetom súťaže je návrh nového loga a jednotného vizuálu , ktorý bude Spišské divadlo používať na komunikáciu v rámci Slovenskej republiky i v zahraničí.

Typ súťaže a termín jej vypísania: 

Verejná neanonymná súťaž pre profesionálnych grafických dizajnérov, grafické štúdiá a študentov súvisiacich odborov, ale aj laickú verejnosť v oblasti grafického dizajnu. Účastníkmi môžu byť právnické aj fyzické osoby. V prípade účasti právnických osôb musí byť uvedený autor na súťažnom návrhu.

 

Súťaž je vypísaná dňa: 01.04.2022

Termín odovzdania zadania: 20.05.2022

Zasadnutie hodnotiacej komisie: 24.05.2022

Oznámenie výsledkov: 01.06.2022